Deze website gebruikt cookies. Cookies verbeteren de gebruikerservaring en helpen deze website beter te maken. Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid. Meer lezen: Privacybeleid
melding sluiten

Privacybeleid


Fnac heeft Faxions en Touch Promotions B.V. ingeschakeld voor de uitvoering van de fnacpass.be website. Via de website fnacpass.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Fnac en Faxions achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-7-2019 en heeft versienummer 1.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de website fnacpass.be en de deelname aan aanbiedingen die op fnacpass.be worden gepubliceerd, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij verwerken van u de volgende persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam;
• Fnac-lidkaartnummer
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• IP-adres;

Bewaartermijnen
Fnac en Faxions bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om uw deelname aan de aanbiedingen op fnacpass.be mogelijk te maken. Na beëindiging van de actie worden uw persoonsgegevens direct verwijderd tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een link om uit te schrijven opgenomen.

Verstrekking aan derden

Fnac heeft met faxions een verwerkersovereenkomst en met Touch Promotions B.V. een subverwerkersovereenkomst afgesloten voor een correcte en veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via fnacpass@faxions.be . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar fnacpass@faxions.be .

Responsible Disclosure

Bij Touch Promotions B.V. vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:
• Uw bevindingen te mailen naar fnacpass@faxions.be ;
• Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen;
• Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen;
• Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
• Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:
• Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
• Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding;
• Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
• Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
• In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker;
• Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €25,-.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.